Over Metal Garden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Metalgarden en u, onze dealer (de Dealer).
 2. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan blijven de overige bepalingen wel bestaan.
 3. De bepalingen uit de Dealerovereenkomst (zoals gedefinieerd in artikel 2.1) gaan voor als deze niet gelijk zijn aan de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Metalgarden en u sluiten een dealerovereenkomst waarin de kaders van het dealerschap worden vastgelegd (de Dealerovereenkomst). De Dealerovereenkomst is de raamovereenkomst voor alle afzonderlijke opdrachten.
 2. Een afzonderlijke overeenkomst komt steeds tot stand doordat Dealer een opdracht verzendt aan Metalgarden via de webshop van Metalgarden (de Webshop). Een afzonderlijke overeenkomst komt tot stand conform de opdracht tenzij Metalgarden binnen drie (3) werkdagen na datum van ontvangst van de opdracht schriftelijk haar bezwaren aan Dealer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Iedere afzonderlijke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. Nadat de overeenkomst is gesloten, wordt een datum voor levering afgesproken.
 2. In de overeenkomst is de wijze van levering opgenomen:
  a. Ophalen bij Metalgarden: u haalt de producten op het doorgegeven tijdstip op. Doet u dit niet, dan krijgt u een redelijke termijn van 5 dagen om de producten alsnog op te halen. De aanvullende kosten zijn voor uw rekening.
  b. Transport door Metalgarden: u zorgt ervoor dat de opslagplaatsen onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn en neemt de producten af op het moment dat ze worden bezorgd. Doet u dit niet, dan bent u de aanvullende kosten verschuldigd.
 3. Leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.
 4. Vanaf het moment van levering door Metalgarden draagt Dealer het risico van de materialen alsmede het risico voor opslag, laden, transport en lossen.

Artikel 4. Productafbeeldingen en wijzigingen in het assortiment

 1. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Metalgarden kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 2. Metalgarden heeft het recht om producten en specificaties naar eigen inzicht te wijzigen of producten te verwijderen uit het assortiment. U bent niet gerechtigd tot een compensatie in verband met deze wijziging of verwijdering.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

U keurt en controleert het product direct na ontvangst. Als de door Metalgarden geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u het recht om deze af te keuren. U kan op een eventueel gebrek geen beroep meer doen, als u hierover niet binnen 7 dagen na ontvangst van de materialen door Dealer dan wel binnen 7 dagen nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Metalgarden heeft geklaagd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Metalgarden geleverde producten blijven eigendom van Metalgarden totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 2. U mag deze producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren en dient ze als herkenbaar eigendom van Metalgarden op te slaan.
 3. Als een derde beslag legt op de producten of een recht hierop wil vestigen, dan laat u dit zo snel mogelijk weten aan Metalgarden.
 4. U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal. Als Metalgarden hierom vraagt, mag Metalgarden de polis van de verzekering inzien.

Artikel 7. Garantie

 1. Metalgarden garandeert u gedurende een termijn van 2 (twee) jaar de afgesproken kwaliteit van de producten. Bij eventuele gebreken binnen die termijn, zal Metalgarden de kosten voor herstel dan wel vervanging (ter keuze van Metalgarden) dragen. U draagt zelfstandig zorg voor een adequate garantieregeling ten aanzien van de eindafnemers. Metalgarden is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door eindgebruiker of voor adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van producten.
 2. Wilt u een beroep doen op de garantie? Neem contact op met Metalgarden onder vermelding van de gebreken.
 3. Als Metalgarden erkent dat dit gebrek onder de garantie valt, repareert of vervangt Metalgarden het product.
 4. Geen garantie wordt gegeven in het geval dat:
  a. sprake is van overmacht;
  b. u nog niet aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan;
  c. u de producten onoordeelkundig heeft behandeld, verwerkt of de door Metalgarden gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd;
  d. zaken zijn geleverd die door u zijn voorgeschreven of door of namens u zijn aangeleverd;
  e. sprake is van normale slijtage.
 5. Als u of uw eindgebruiker ten onrechte een beroep doet op de garantie, worden de kosten die Metalgarden heeft gemaakt aan u doorbelast.

Artikel 8. Hoe betaalt u voor de producten van Metalgarden?

 1. U betaalt de factuur binnen 30 dagen.
 2. Betaalt u niet, dan stelt Metalgarden u in gebreke met een termijn van minimaal twee weken, alvorens u in verzuim verkeert.
 3. Vanaf het moment dat u in verzuim treedt bent u rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 en de contractuele rente bedraagt 1% per maand.
 4. Metalgarden mag uw betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer uw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 5. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan laat u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Metalgarden weten onder de vermelding van de reden. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.
 6. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Wat zijn kostenverhogende omstandigheden?

 1. De hoogte van de kosten kan worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang.
 2. Metalgarden heeft het recht om de prijzen te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van een wijziging in belastingen, inkoopprijzen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een kostenverhoging voor Metalgarden met zich meebrengen. Metalgarden zal de aangepaste prijzen verwerken in het inloggedeelte van de Webshop. Vanaf het moment dat de nieuwe prijzen zichtbaar zijn in het inloggedeelte van de Webshop, gelden de nieuwe prijzen.

Artikel 10. Einde van de Dealerovereenkomst?

Beëindiging van de Dealerovereenkomst gebeurt zoals in de Dealerovereenkomst is opgenomen. De behandeling van nog lopende opdrachten wordt in dat geval voortgezet op basis van de in de Dealerovereenkomst afgesproken tarieven en voorwaarden.

Artikel 11. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie, slechte weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, arbeidsongeschiktheid en andere ernstige storingen in het bedrijf van Metalgarden.
 2. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mogen Metalgarden of u de Dealerovereenkomst schriftelijk ontbinden. Metalgarden is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. U mag het werk van Metalgarden niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Metalgarden hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. Metalgarden heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan Metalgarden ter inzage heeft gegeven.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, etc. zijn van Metalgarden en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop.
 4. Zodra u constateert dat derden inbreuk maken op de aan Metalgarden toekomende intellectuele eigendomsrechten, dient u dit onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan Metalgarden.

Artikel 13. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden.
 2. Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt Metalgarden uw persoonsgegevens. Metalgarden verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Meer informatie over hoe Metalgarden omgaat met uw persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring op de website van Metalgarden.
 3. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 4. Metalgarden neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.
 5. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via info@metalgarden.com.

Artikel 14. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1. De aansprakelijkheid van Metalgarden uit welke rechtsgrond dan ook is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Metalgarden gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 5. U vrijwaart Metalgarden voor aanspraken van derden.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Metalgarden vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming.
 7. De bepalingen in dit artikel gelden ook voor de moedermaatschappij(en) van Metalgarden en alle aan Metalgarden gelieerde werkmaatschappijen.

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden

Metalgarden kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden na schriftelijke mededeling ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.

Artikel 16. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat u ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden.
 2. Als we er niet uitkomen, is de rechtbank Oost-Brabant exclusief bevoegd.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De werking van het Weens Koopverdrag en ieder ander internationaal verdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.